مقاله علمی و پژوهشی

 

ویژگی های یک مقاله علمی پژوهشی

موفقیت در انتشار مقاله های علمی و پژوهشی علاوه بر بهره مندی مؤلف آن از دانش تخصصی درباره موضوع مورد مطالعه و تسلط بر مبانی نگارش، مستلزم آگاهی از قواعدی است که آشنایی با این قواعد از طریق آموزش اصول مقاله نویسی و ممارست در امر نگارش حاصل می شود. در این بخش با معرفی مهمترین عناصر تشکیل دهنده مقالات علمی، به مؤلفه هایی اشاره می‌کند که در اغلب رشته ها و حوزه های علمی عمومیت دارد و توجه به مجموع این عناصر به موفقیت مقالات کمک خواهد کرد. به رغم تفاوت های موجود در رشته های مختلف میتوان ساختاری مشترک برای مقاله های علمی ترسیم کرد که معمولا در رشته های گوناگون به شکلی کم و بیش مشابه وجود دارد.

 

ردیف

مولفه

ملاحظات

۱

اصالت موضوع

اهمیت موضوع پژوهش و نوبودن آن را که در متن منعکس شده است، نشان می دهد.

۲

عنوان

معمولا منعکس‌کننده مندرجات مقاله و حاوی کلیدواژه هاست.

۳

چکیده

حاوی مهمترین اجزای متن اصلی است که به اختصار بیان شده اند.

۴

کلیدواژه ها

برای افزایش دسترس پذیری مقاله توسط مؤلف یا نشریه انتخاب می شوند.

۵

مقدمه

زمینه ساز بحث اصلی است و به معرفی مقدماتی پژوهش می پردازد

۶

بیان مسئله

به مشکلی که زمینه ساز اجرای پژوهش شده است، اشاره می کند.

۷

تبیین هدف

به هدفی که مقاله دنبال می کند یا پژوهش دنبال کرده است، می پردازد.

۸

پرسش های پژوهش

پرسش یا پرسش های پژوهش است و گاهی همراه با فرضیه یا فرضیه ها ارائه می شود.

۹

پیشینه پژوهش

مرور نوشتارها و تشریح مبانی نظری مرتبط با موضوع را در بر می گیرد.

۱۰

معرفی پروژه

ویژگی های اصلی پژوهش و آنچه آن را از موارد مشابه مجزا می کند، مشخص می سازد.

۱۱

روش شناسی

روش تحقیق به کارگرفته شده در پژوهش و دلایل انتخاب آن را توضیح می دهد.

۱۲

ابزار پژوهش

به معرفی ابزار گردآوری و روش تحلیل داده ها می پردازد.

۱۳

جامعه پژوهش

به معرفی جامعۀ مورد مطالعه و ویژگی های آن اختصاص دارد.

۱۴

محدوده و محدودیت ها

آنچه پژوهشگر را محدود کرده یا او در پژوهش اعمال کرده است، نشان می دهد.

۱۵

یافته ها

نتایج توصیفی و تحلیلی ناشی از پژوهش را تبیین می کند.

۱۶

بحث و نتیجه

تحلیل نهایی پژوهشگر از کار خود و تفسیر او از نتایج به دست آمده را نشان می دهد.

۱۷

پیشنهادها

پیشنهادهایی برای حل مسئلۀ اولیه و برای پژوهش های بعدی ارائه می کند.

۱۸

تقدیر و تشکر

به ذکر نام کسانی که در اجرای پژوهش به نحوی نقش داشته اند، اختصاص دارد.

۱۹

منابع

به ذکر منابع مورداستفاده براساس کیی از شیوه نامه های استاندارد می پردازد.

۲۰

پیوست ها

آنچه را که ذکر آن برای خواننده به عنوان اطلاعات تکمیلی مفید است، ارائه می کند.

سبد خرید