مقاله ISI - JCR

ISI

موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information)

بانک اطلاعات  ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات  ISI ثابت نیست.یک مجله ممکن است در یک زمان، از مجلاتISI محسوب شود، اما به دلیل کاهش بار علمی، بعداً از لیست مجلات  ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله، در لیست ISI قرار دارند.هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست  ISI اضافه می شوند.

ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor

این عامل همه ساله توسط ISI برمبنای ارجاعات به هر یک از مجلات علمی آن محاسبه می شود و نتیجه در گزارشات ارجاع مجله یا «Journal Citation Reports» یا به اختصار  JCR منتشر می شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، بلکه برای مجله محاسبه می شود.

JCR

JCR که مخفف «Journal Citation Reports» می باشد و سالی یک مرتبه توسط سازمان بزرگ Thomson Reuters منتشر می گردد، به عنوان شاخصی برای توسعه ، بررسی خصوصیات ، و ارزیابی مجلات در زمینه ی تحقیقات علمی و اجتماعی در سراسر جهان که در پایگاه اطلاعاتی (ISI) نمایه شده باشند تعریف شده است.

JCR تلاش دارد تا با استفاده از معیارها و اطلاعات جدید، به سوی تکمیل ضریب تاثیر و مفاهیم مربوط به آن گام بردارد. هدف از افزودن توانایی های JCR ،ارائه ی اطلاعات جدیدتر برای گسترش چشم انداز ارزیابی و بازنگری دقیق تر مجلات علمی است. همچنین انگیزه ای برای درک صحیح این معیارها و استفاده بهینه از آنها دریک چارچوب صحیح می باشد.

شاخص های JCR

JCR دارای ۴ شاخص برای اندازه گیری اهمیت و رتبه هر مجله دارد:

  1. IF (ضریب تاثیر) که مهمترین و معمول ترین شاخص اندازه گیری اهمیت مجلات می باشد و اساس راهیابی مجلات به نمایه های سه گانه ISIمی باشد.
  2. Immediacy index: تعداد استنادات در هر سال به مقالات یک مجله تقسیم بر تعداد مقالات قابل استناد چاپ شده در همان سال.
  3. Cited Half- life:هرچه مقالات یک مجله ارزش خود را برای دادن استناد زودتر از دست بدهند، تنها به مقالات جدید مجله استناد داده شود و این باعث کاهش نیمه عمر ارجاعات به مجله می شود
  4. Citing Half- Life:هر چه به مقالات جدیدتر در داخل مجله ارجاع داده شود نیمه عمر ارجاعات در مجله کاهش می یابد
سبد خرید