نرم افزارهای آماری و تحلیلی

نرم افزار SPSS

در ابتدا این نرم افزار بیشتر با هدف کاربرد و استفاده از آمار و روش های آماری در علوم اجتماعی نوشته شده بود اما امروزه از این نرم افزار برای تحلیل آماری مشاهدات، پرسشنامه­ ها و آزمایشات در تمامی رشته ­ها استفاده می گردد.این نرم افزار به دلیل سادگی و پوشش نسبتا کامل روش های آماری به پرکاربردترین نرم افزار تحلیل آماری در کشور ما تبدیل شده است.

برای یادگیری این نرم افزار در مجتمع علمی پژوهشی تهران از قسمت ثبت نام شروع کنید!

نرم افزار تحلیل آماری Lisrel

از لیزرل برای تست کردن روایی پرسشنامه استفاده می شود. هدف لیزرل این است که ما را با انجام آزمونی به تحلیل مسیر، تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای برساند.

برای یادگیری این نرم افزار در مجتمع علمی پژوهشی تهران از قسمت ثبت نام شروع کنید!

سبد خرید